Bài thơ “Tay Bà”

Tay Bà

Cháu mở lá sen
Cốm xanh thơm mát
Ông pha ấm trà
Cúc hòa hương ngát

Bà ướp hương vườn
Ướp hương đồng nội
Hương mùa thu này
Thơm vào bàn tay